ಗೋಕರ್ಣ ರತೋತ್ಸವ

by

ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೋಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ದೇವರ ರಥೋತ್ಸವದ ಒಂದು ನೋಟ

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ವಿನಾಯಕ ಶಾಸ್ತ್ರಿ