ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಗಾಗಿ ಸೊಪ್ಟವೇರ್‍ ಗಳು

by

CCleaner

ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಹಾಗು ಸೂಪರ್‍ ಫಾಸ್ಟ ಮಾಡಲು ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯೋಗಕಾರಿ.
ccleaner-androidinstall-appRemove junk, reclaim space, monitor your system and browse safely. Become the Master of your own device with the ultimate cleaning app for your Android!

Optimize and Clean
● Speed up your phone and remove junk safely
● Clean application cache, download folders, browser history, clipboard content and more
● Delete call logs and SMS messages individually, in bulk, by age or by contact


 AirWire

ಇದುನ್ನು ಬಳಸಿ ಮ್ಯುಸಿಕ್, ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟದ ಟಿ.ವಿ. ಸೀರಿಯಲ್, ಹೊಸ ಹೊಸ ಮೊವೀ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು

android-app-airwireinstall-app

AirWire allows you to enjoy listening to music, watching favorite movies, TV series, photos on a large screen of your TV set, PC, notebook, media player, game console or other devices in any part of the world if you have a smartphone or a tablet PC.


AppConfig free

ಮೊಬೈಲ್ ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು app ನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟದಂತೆ ಸೆಟ್ಟ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

android-app-config-freeinstall-app

AppConfig lets you configure system settings on per-app basis. Settings are automatically applied when you use your applications and restored when you leave them. It’ll show notification on status bar with currently applied settings and clicking on it takes you straight to settings for current app for easy manipulation.

Settings you can configure
• Brightness – auto/manual and dimming for both
• Screen orientation – landscape/portrait/sensor based orientations
• Screen timeout – time/never
• Media volume
• Mobile data – on/off
• Wi-Fi – on/off
• Bluetooth – on/off
• Location – off/networks/GPS/GPS and networks
• Language